Zapraszamy do korzystania z siłowni zewnętrznej!!!

Urząd Gminy Garbatka – Letnisko i Stowarzyszenie „Aktywni 50 plus” serdecznie zapraszają mieszkańców, a w sposób szczególny osoby do 24 roku życia oraz osoby 50+ do korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej, zlokalizowanej w miejscowości Garbatka – Letnisko, ul. Spacerowa (obiekt przy kompleksie boisk). Obiekt jest do dyspozycji Państwa już od października 2017 roku.

Siłownia zewnętrzna została zrealizowana z projektu grantowego ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w ramach podziałania 19.2 – „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

V WARSZTATY MUZYKI LITURGICZNEJ W GARBATCE-LETNISKO

         W  miniony weekend już po raz piąty można było usłyszeć dźwięk i słowa Muzyki Sakralnej. Na Warsztatach Liturgicznych, które odbyły się w dniach 13-15 kwietnia br. uczestnicy nie tylko rozwijali swoje zdolności muzyczne oraz doskonalili swój głos, mogli zapoznać się również ze specyfiką obrzędów kościelnych jakie dokonują się na każdej Eucharystii. W tegorocznej edycji wzięło udział aż 48 uczestników. Ćwiczono zarówno w pomieszczeniu jak i w plenerze. W muzyce ogromne znaczenie odgrywają również instrumenty muzyczne. Zaproszeni na uczestnictwo w warsztatach byli wirtuozi takich instrumentów jak: skrzypce, flet, instrumenty klawiszowe oraz dente. Nie zabrakło również miejsca i czasu na modlitwę i refleksję.

Upamiętnili poległych w walce - 74 Rocznica Bitwy pod Molendami

W minioną niedzielę,  8 kwietnia br. obchodziliśmy 74 rocznicę tragicznych wydarzeń Bitwy pod Molendami. Obchody rozpoczęły się o godz. 12.00  Mszą Świętą w intencji uczestników bitwy, jak również zamordowanych mieszkańców wsi Molendy. Nabożeństwo zostało odprawione w Kościele pw. NNMP w Garbatce -Letnisku. Uroczystą Eucharystię odprawił Proboszcz Parafii pw. NNMP w Garbatce-Letnisko – ks. Kan. Augustyn Rymarczyk.

W uroczystościach udział wzięli m.in.  przedstawiciele władz samorządowych Gminy Garbatka-Letnisko, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele partii politycznych, kombatanci, służby mundurowe, stowarzyszenia, instytucje państwowe, placówki oświatowe oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

 

Prośba o środki finansowe na rzecz ufundowania sztandaru dla KPP w Kozienicach!

27 lutego 2018 roku zawiązany został Społeczny Komitet na Rzecz Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. W jego skład weszli przedstawiciele samorządów: powiatowego oraz gminnych z terenu powiatu kozienickiego, a także Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, którzy działając w imieniu swoich społeczności, w uznaniu osiągnięć na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu, postanowili ufundować i przekazać sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach. Przewodniczącym Komitetu wybrany został Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Zastępcą zaś Krzysztof Zając reprezentujący Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych.

 

Mając na uwadze powyższe zwracamy się do Mieszkańców, instytucji, przedsiębiorców z  prośbą o wsparcie finansowe na rzez ufundowania sztandaru dla KPP w Kozienicach.

 

Więcej szczegółów na plakacie poniżej!

 

Uchwała Rady Gminy Garbatka-Letnisko w sprawie podziału na okręgi wyborcze

UCHWAŁA  NR XXXIII/18/18

RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 22 marca 2018 r.

 

 

w sprawie podziału Gminy Garbatka-Letnisko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

          

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.)       w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw       w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130), na wniosek Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Rada Gminy Garbatka-Letnisko uchwala, co następuje:

  §1

Dokonuje się podziału Gminy Garbatka-Letnisko na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Garbatka-Letnisko.

  § 2

Granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały.

 § 3

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Radomiu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

  § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

  § 5

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu  w Radomiu.

  § 6

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

  § 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

        Przewodniczący Rady

           Włodzimierz Mazur

 

 


Nabory wniosków już wiosną tego roku!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej / premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób fizycznych ubezpieczonych w ZUS w wysokości 50 000,00 zł. – limit środków zaplanowanych w naborze: 150 000,00 zł
  • Rozwój działalności gospodarczej / wsparcie w formie refundacji do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto) dla firm z obszaru gmin – członków LGD „Puszcza Kozienicka” – limit środków zaplanowanych w naborze: 941 106,00 zł.
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej / wsparcie w formie refundacji do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (np. gmin) i do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów – limit środków zaplanowanych w naborze: 108 097,00 zł.
  • Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów / wsparcie w formie refundacji do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych - wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych – 400 000,00 zł.

DZIEŃ KOBIET W GMINIE GARBATKA – LETNISKO!

W minioną niedzielę, 11 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisko odbył się Gminny Dzień Kobiet 2018 .Tegoroczne święto Pań rozbrzmiało w naszej Gminie znanymi i lubianymi melodiami sprzed lat. Panie bawiły się przy takich utworach jak „Flames of love” czy „Nie jesteś sama”, nie zabrakło również  znanego hitu „Miłość w Zakopanem”. Wszystko to mogło się odbyć za sprawą koncertu  znanego wokalisty  Pionek – Kamila Borucha z zespołem.

Przypominamy o rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 12/2018

WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.

 

 Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019:

 

  • do przedszkola, oddziału przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  • do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykonanie powierza się dyrektorom przedszkola i szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko.

 

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

/-/ mgr Robert Kowalczyk

9 marca Dniem Sołtysa w Gminie Garbatka-Letnisko!

Na 11 marca przypada Dzień Sołtysa - święto, które ma na celu okazanie wdzięczności
i szacunku sołtysom za ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi.

Z tej okazji w dniu 9 marca odbyło się uroczyste spotkanie władz samorządowych Gminy Garbatka-Letnisko z Sołtysami naszej wspólnoty. Poza sołtysami oraz przedstawicielami Urzędu Gminy tj. Wójtem Robertem Kowalczykiem,  Sekretarzem Teresą Fryszkiewicz, Skarbnikiem Marianną Krześniak w uroczystości udział wzięli również przedstawiciele Rady Gminy Garbatka-Letnisko z Przewodniczącym Włodzimierzem Mazurem na czele.

Powstają pierwsze lokale socjalne w Bąkowcu!

Ruszyły prace związane z adaptacją pomieszczeń pierwszego piętra w byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowcu.  W ramach inwestycji powstaną 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 204,33 m². To już kolejny etap zadania na tej nieruchomości, zmierzającego do poprawy warunków bytowych mieszkańców gminy Garbatki-Letniska. Na ten cel przeznaczona zostanie kwota ponad 400 tyś zł, z czego blisko 140 tyś zł dołoży Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat.

VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Garbatka- Letnisko!

W dniu 24 lutego 2018 r. w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce- Letnisko rozegrany został VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Garbatka- Letnisko. W zawodach wystartowało 58 mieszkańców gminy Garbatka- Letnisko. Komisja sędziowska pracowała w składzie: Waldemar Langa, Andrzej Suwała i Tomasz Krekora.

Wszystkich przybyłych zawodników powitała dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce- Letnisko Pani Agnieszka Babańca. Uroczystego otwarcia turnieju dokonała sekretarz gminy Pani Teresa Fryszkiewicz. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Turniej sfinansowany został z środków komisji przeciwdziałania problemom alkoholowym.

Bal pod Gwiazdami


W sobotę 3 lutego 2018 roku odbył się przygotowany przez trzecioklasistów i ich rodziców bal uczniów klas gimnazjalnych. W pięknie udekorowanej sali ( podziękowania dla pań Agaty Styczyńskiej i Renaty Jędrasek), punktualnie o godzinie 16.00 uczniowie klasy III a i III b odtańczyli pod okiem pana Andrzeja Suwały poloneza. Taniec wywołał zachwyt zaproszonych gości: dyrektor Agnieszki Babańcy, wójta Roberta Kowalczyka , przewodniczącego Włodzimierza Mazura, księży- Augustyna Rymarczyka i Łukasza Boćka, wychowawców i nauczycieli, a przede wszystkim licznie zgromadzonych rodziców.

Motocyklisci znów spróbują dogonić wiosnę! Już 7 kwietnia - nie przegapcie!

Zapraszamy na najlepszą towarzysko-motocyklową imprezę ;-) .
VI MOTOCYKLOWA POGOŃ ZA WIOSNĄ

Już 07 kwietnia 2018 od godz. 10.00 w Siedlisku Gnysiówka!

Jak zawsze czekają na Was;

- pełen emocji rajd,

- dla nieustraszonych "odcinek specjalny"

- koncerty

- nagrody i upominki!

A to wszystko w  atmosferze dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji!

Nie może Was zabraknąć. Może wspólnie dogonimy wiosnę!

Więcej szczegółów na plakacie poniżej!

 

Biesiada z pączkiem

„Ostatki” czyli  ostatni tydzień karnawału, przed Środą Popielcową  i Wielkim Postem”, to niepowtarzalna okazja, by beztrosko oddać się karnawałowym zabawom. W ostatni karnawałowy czwartek - 8 lutego,    zwany także  „tłustym czwartkiem"  nasze lokalne stowarzyszenie - Aktywni 50 plus  tradycyjnie zorganizowali  "biesiadę z pączkiem".

Kamera online - skwer

Sonda

Czy potrzebna jest budowa całorocznej hali sportowej w Garbatce-Letnisku ?

TAK
NIE

Kalendarium

kwiecień, 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

 

Nasze projekty