„Czysta Garbatka - Miłe Letnisko”!

W dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) na terenie G.O.W. „POLANKA” w Garbatce-Letnisko miał miejsce happening ekologiczny pn: „Czysta Garbatka - Miłe Letnisko”, zorganizowany z inicjatywy Wójta Gminy Garbatka-Letnisko oraz Firmy „Tonsmeier”. Celem happeningu było propagowanie postaw  proekologicznych   wśród  dzieci   i  młodzieży,  promowanie  kreatywnego  myślenia w aspekcie ekologii oraz motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska  naturalnego.

Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

ZARZĄDZENIE NR   46/2018

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia  13 czerwca  2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisku „Pod Sosnową Szyszką”,
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko

 

Na   podstawie art. 30 ust. 2 pkt  5 ustawy   o   samorządzie  gminnym  (tekst   jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018r. poz.130), art. 63 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo  oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.),  oraz §1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej z  dnia  11  sierpnia  2017r. w  sprawie  regulaminu  konkursu  na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam,   co następuje :

§1

 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisku „Pod Sosnową Szyszką”, ul. Krasickiego 4, 26-930 Garbatka-Letnisko, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.
 1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 1. Informację o ogłoszeniu  konkursu zamieszcza  się  na  stronie  internetowej  Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko,  
  26-930 Garbatka-Letnisko,    Skrzyńskich 1  oraz  w siedzibie  Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisku „Pod Sosnową Szyszką”, ul. Krasickiego 4, 26-930 Garbatka-Letnisko

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                           Wójt

/-/ mgr Robert Kowalczyk

MIĘDZYGMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE GARBATKA-LETNISKO 2018!

W upalną sobotę 9 czerwca br. o godz. 10.00 na boisku sportowym w Garbatce-Letnisko odbyły się, na poziomie gminnym, zawody sportowo-pożarnicze drużyn jednostek ochotniczych straży pożarnych. W szranki stanęły zespoły z Gmin: Garbatka-Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów. Swoją obecnością strażaków zaszczycili także: Gospodarz zawodów - Robert Kowalczyk  Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, Sekretarz Gminy-Teresa Fryszkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy- Włodzimierz Mazur, Wicestarosta - Krzysztof Stalmach, Wójt Gminy Sieciechów- Marian Czerski, Wójt Gminy Gniewoszów- Marcin Gac , Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego - Zbigniew Gołąbek oraz licznie zgromadzeni Mieszkańcy.

Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Garbatka-Letnisko rozstrzygnięty!

W dniach 01- 04 czerwca 2018 r. na korcie tenisowym w Garbatce-Letnisko rozegrano singlowy turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Garbatka-Letnisko. W rozgrywkach wzięło udział 8 uczestników. O puchar zwycięzcy walczyli Robert Kowalczyk, Kazimierz Domaradzki, Artur Mazur, Jacek Sałek, Artur Plażuk ,Kazimierz Zalewski, Krzysztof Szewczyk oraz Agata Sałek.

 

VIII GMINNY DZIEŃ DZIECKA JUŻ ZA NAMI!

 W minioną niedzielę  03 czerwca. na terenie G.O.W. Polanka odbył się VIII Gminny Dzień Dziecka. Jak co roku święto naszych pociech rozpoczęły zawody wędkarskie. Mistrzami w kategorii junior okazali się:
Maja Zawodnik - I miejsce
Rafał Rojek - II miejsce
Kacper Sobieszek - III miejsce

Puchary zwycięzców w kategorii kadet trafiły do:
Michała Wrony,
Rafała Rojka
Wojciecha Soleckiego

Uroczystego wręczenia nagród w konkursie dokonali Pani Sekretarz Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz oraz Pan Norbert Piechurski. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Pana Wójta Roberta Kowalczyka oraz Koło Wędkarskie z Garbatki-Letniska.

Rock Letnisko znowu pokazało pazur!

 

Już za nami IV edycja festiwalu Rock Letnisko. W minione piątkowe i sobotnie popołudnie na terenie G.O.W. Polanka nie zabrakło dobrej muzyki. W tych dniach na scenie naszego „ Grzybka” zaprezentowało się szereg formacji. Wystąpili BEŁUN,GUZIKOWCE 6 B M ,ALICETEA oraz J. M. S.. Usłuszeli również CAUTER na zewnątrz, SHUTTHE MONKEY, ALIANS oraz BLADE LOKI. Emocjom nie było końca!

Na imprezę jak co roku przybyło wielu fanów muzyki rockowej. Organizatorzy przedsięwzięcia podziękowali wszystkim, którzy w jakiś sposób włączyli się w organizację tej imprezy. Szczególne słowa uznania padły w kierunku Wójta Roberta Kowalczyka, który chętnie wspiera tego typu inicjatywy, zwłaszcza organizowane przez młodzież.

 

Młodzi ludzie podziękowali również wszystkim za przybycie i wspaniałą zabawę. My ze swojej strony gratulujemy pomysłu i oczywiście już dziś zapraszamy na kolejne Rock Letnisko już za rok.

 

Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Garbatka-Letnisko! Zapraszamy!

 

Już w najbliższy weekend, tj. 1-2 czerwca w Garbatce-Letnisku zostanie rozegrany Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Garbatka-Letnisko.

W ubiegłym roku w rozgrywkach deblowych najlepszymi okazali się Leon Uliasz i Artur Plażuk.

Tym razem organizatorzy postawili na singla. Tenisowe potyczki rozegrane zostaną na korcie zlokalizowanym przy Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK w Garbatce-Letnisku, przy ul. Kolejowej. Turniej rozpocznie się w piątek 1 czerwca, o godz. 10:00 (losowanie). W sobotę będzie kontynuowany.

 Zapisów można dokonywać osobiście w budynku dawnej Świetlicy w Garbatce-Letnisko, przy ul. Kochanowskiego 135 lub telefonicznie pod nr 48 62-10-154.

 

Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Garbatka-Letnisko!

Uprzejmie informuję, że dnia 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w lokalu po Gminnym Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VII kadencji, na którą serdecznie zapraszam.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
 5. Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.
 6. Przedłożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2017 i sprawozdania finansowego.
 7. Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 i sprawozdaniem finansowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego.
 10. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2017.
 11. Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2018-2028.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 Gminy Garbatka-Letnisko.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
 18. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Mazur

Informacja dot. posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko!

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy odbędą się:

1. Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w dniu 21 maja 2018 r. o godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1

 2. Komisji Gospodarki Gminy i Finansów w dniu 22 maja 2018 r. o godz. 12.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1

Uwaga przedsiębiorco uzupełnij CEDIG o nr Pesel!

Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie?

 1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić. 
 2. Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest - udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane. 
 3. Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.

Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa."

Pierwszy czerwcowy weekend na G.O.W. POLANKA zapowiada się ciekawie!

Zapowiedź IV już edycji Festiwalu Rock Letnisko to zapowiedź dwudniowego szaleństwa z muzyką rockową w tle. Jest to  impreza, która co roku spotyka się szerokim zainteresowaniem i liczną publiką. Organizatorami przedsięwzięcia są jak zawsze Stowarzyszenie Rock Letnisko oraz Gmina Garbatka-Letnisko.

 1-2 czerwca na terenie G.O.W. Polanka w Garbatce-Letnisku  będziemy mogli wspólnie bawić z zespołami Rockowymi i nie tylko…. Specjalnie dla Was zagrają :

- 1.JMS

- Alicetea

- Blade Loki

- Alians.

Więcej szczegółów pod linkiem

Nie możecie tego przegapić!


 

Natomiast niedziela -  3 czerwca br.  to w Naszej Gminie święto najmłodszych ! Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w VIII już Gminnym Dniu Dziecka, zorganizowanym na Gminnym Ośrodku Wypoczynku POLANKA.

Z pewnościom będzie to dzień pełen atrakcji,  w którym każdy znajdzie coś dla siebie! O godzinie 8:30 zachęcamy małych wędkarzy do wzięcia udziału w zawodach, o 15:00 nagrodzimy wędkarskiego mistrza.

Zabawę zaczniemy od godziny 15:10,  a tam m.in.  program artystyczny dla dzieci, gry, konkursy, animacje, wesołe miasteczko, słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz malowanie twarzy .

Więcej szczegółów na plakacie poniżej.

Zapraszamy serdecznie!


KOLONIA LETNIA DLA DZIECI Z TERENU GMINY GARBATKA-LETNISKO

 

OGŁOSZENIE

 KOLONIA LETNIA DLA DZIECI Z TERENU GMINY GARBATKA-LETNISKO

           Urząd Gminy Garbatka-Letnisko-Letnisko informuje, że w dniach 12.07.2018 r. - 26.07.2018 r. organizowana jest kolonia (obóz wypoczynkowy) w Kątach Rybackich dla dzieci z terenu Gminy Garbatka-Letnisko w wieku 9-16 lat. Kolonia organizowana jest przez ZHP Hufiec Pionki przy współfinansowaniu Gminy Garbatka-Letnisko.

Odpłatność rodziców za 1 dziecko wynosi 500 zł.

Zapisy przyjmowane są do 01 czerwca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko, ul. Spacerowa 2A, tel. 48 62 10 314.

 

              WÓJT

/-/ Robert Kowalczyk

FOLKOWA MAJÓWKA W GNYSIÓWCE

Gry, zabawy, koncerty i potańcówka – słowem dzień pełen atrakcji! W miniony czwartek 3 maja br. miała miejsce  "FOLKOWA MAJÓWKA W GNYSIÓWCE" .  Było to wydarzenie kulturowe mające na celu zapewnienie rozrywki zarówno dla młodszych jak i dla starszych uczestników, nawiązujące do dawnych muzycznych tradycji polskiej wsi.

 Katarzyna Gulej zadbała by nie zabrakło atrakcji dla młodszej publiki. Już od godziny 13:30 nasi najmłodsi uczestnicy   mogli brać udział w licznych grach i zabawach. Z myślą o  nich zostały również zorganizowane konkursy z nagrodami.  Część artystyczna Folkowej Majówki rozpoczęła się od występów uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach. Koncertu udzielili : Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso”, Kapela Dzikie Harce oraz Zespół Cygański.

95 LAT OSP GARBATKA-LETNISKO

Rok 2018 to rok, w którym swój Jubileusz obchodzi jedna z najprężniej działających organizacji na ternie Gminy Garbatka-Letnisko. Mowa oczywiście o Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko, która świętuje 95-lecie swojej działalności.  Stąd też w minioną niedzielę 6 maja w Gminie odbyły się obchody tej zacnej rocznicy. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele pod wezwaniem NNMP w Garbatce-Letnisko którą odprawił Proboszcz Parafii w Garbatce-Letnisko ks. kan. Augustyn Rymarczyk.

Zarówno w uroczystej eucharystii jak i w dalszej części obchodów udział wzięły władze samorządowe Gminy Garbatka-Letnisko, Druhowie z OSP Garbatka-Letnisko, z sąsiednich ochotniczych straży, przedstawiciele Wojewódzkich oraz Powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, poczty sztandarowe oraz licznie zgromadzeni Mieszkańcy.

Kamera online - skwer

Sonda

Czy potrzebna jest budowa całorocznej hali sportowej w Garbatce-Letnisku ?

TAK
NIE

Kalendarium

czerwiec, 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678

 

Nasze projekty