Egzaminy gimnazjalne rozpoczęte zgodnie z planem

W środę mimo bezterminowego strajku nauczycieli rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne. W całym kraju do egzaminu przystąpiło blisko 350 tysięcy uczniów III klas gimnazjalnych. W Garbatce-Letnisko do dzisiejszego testu z przedmiotów humanistycznych przystąpili wszyscy uczniowie naszej szkoły.

[FOTO, WIDEO] 75. Rocznica Bitwy pod Molendami

W minioną niedzielę 7 kwietnia br. odbyły się obchody 75. Rocznicy Bitwy pod Molendami.  Tego dnia jak co roku, pamięć o przeszłości nakazała nam spotkać się w miejscowości Molendy, aby przypomnieć bardzo ważną datę. 7 kwietnia 1944 roku bowiem, oddziały Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej pod dowództwem Józefa Abramczyka „Tomasza” i „Gryfa”, otoczone we Wsi Molendy przez przeważające siły niemieckie, stoczyły zaciętą bitwę, wyrywając się zarazem z okrążenia. Była to największa Bitwa Partyzancka w całym Obwodzie Kozienickim, podczas II Wojny Światowej. Kto wie jak potoczyłyby się losy Naszego Narodu, gdyby nie bohaterstwo poległych w walce. Niestety nie ma już wśród nas żadnego ze  świadków tych tragicznych wydarzeń. W roku 2018 odszedł od nas Kapitan Eugeniusz Siwiec. Dlatego też naszym lokalnym, a przede wszystkim narodowym obowiązkiem jest krzewienie pamięci o bohaterach, dzięki którym my dzisiaj żyjemy w wolnym kraju.

Uczniowie z Garbatki na podium w biegach przełajowych w Pionkach

4 kwietnia 2019 roku na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kozienice odbyły się biegi przełajowe zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” oraz Nadleśnictwo Kozienice z siedzibą w Pionkach. Reprezentacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce- Letnisko liczyła 43 uczniów pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego Andrzeja Suwały oraz Waldemara Langi.

Informacja!

Informujemy, iż szkoły i przedszkole, dla których Gmina Garbatka-Letnisko jest organem prowadzącym, po przeprowadzeniu referendów strajkowych w każdej z placówek, poinformowały Urząd Gminy Garbatka-Letnisko o przyłączeniu się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej nauczycieli.

Dzień Sołtysa w Gminie Garbatka-Letnisko

Dnia 11 marca przypada Ogólnopolski Dzień Sołtysa – to wyjątkowe święto podkreśla istotną rolę osoby Sołtysa w polskiej wsi. Z tej okazji spotkanie Teresy Fryszkiewicz – Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z Gospodarzami sołectw w dniu 5 marca miało uroczysty charakter.    

Zaproszenie na posiedzenie komsji stałych

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy odbędą się:

1. Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
w dniu 11 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.00
w budynku byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135
w Garbatce-Letnisko
 

R O Z E Z N A N I E C E N O W E dot. projektu pn. „Projekt 10.1.1 KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ”

Garbatka – Letnisko, dnia 25 lutego 2019 roku.

 

RO.IZP.271.2.2.2019

 

R O Z E Z N A N I E   C E N O W E

 

prowadzone w postępowaniu dot.
dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projekt pn. „Projekt 10.1.1 KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ”

 

Rozeznanie cenowe dotyczy usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO (netto) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1896).

 

 1. Nazwa i Adres Zamawiającego:

 

Gmina Garbatka – Letnisko

 1. Skrzyńskich 1

26 – 930 Garbatka – Letnisko

 

NIP 812-18-44-959 REGON 670 223 623

tel. (48) 62 10 194, fax. (48) 62 10 054

email: urzad@garbatkaletnisko.pl

 

Osoba do kontaktu: Magdalena Marszałek tel. 48. 62 10 194 wew. 32

 

 1. Nazwa i przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projekt pn. „Projekt 10.1.1 KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do niniejszego rozeznania.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

29 marca 2019

 

 1. Informacje ogólne
 2. Oferent przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami niniejszego Rozeznania cenowego.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. W przypadku zaoferowania urządzeń podlegających stawce VAT0% dla jednostek edukacyjnych na wniosek Wykonawcy Zamawiający wystawi zaświadczenie potwierdzające, że sprzęt komputerowy nabyty w ramach niniejszego postępowania będzie wykorzystywany do działalności dydaktycznej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 5. W trakcie postępowania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faksem, listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego oraz adres e-mail Oferenta.
 6. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści oferty. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści oferty wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 7. Korespondencję – rozumianą jako zapytanie, wyjaśnienie wątpliwości – związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres wskazany w pkt I niniejszego zapytania ofertowego.
 8. W sprawach związanych z treścią oferty informacji udziela:

Magdaleną Marszałek, e-mail: magdalenawesek@garbatkaletnisko.pl .

 

 1. Kryterium wyboru oferty - cena - 100%.

 

 1. Forma złożenia oferty – ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim, osobiście lub listownie na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 1 lub drogą elektroniczna na adres e-mail urzad@garbatkaletnisko.pl  – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2019 roku do godz. 1400.

 

VII. Dodatkowe zastrzeżenia.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Oferentom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

 

VIII. Ofertę należy złożyć na dołączonym „formularzu ofertowym” – stanowiącym załącznik Nr 2

 

 

 

                                                                                         

Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu dotyczącym dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projekt pn. „Projekt 10.1.1 KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ”

 

 1. Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………

Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

 1. Za cenę brutto: …….………….……. zł słownie złotych: ……………………

…………………………………………………………………………………………

 1. Wartość netto: ……………………… zł słownie złotych: …………………….

………………………………………………………………………………………….

 

 • Wykaz oferowanego sprzętu TIK:

Lp.

Nazwa produktu

OFEROWANY ARTYKUŁ

 

(nazwa własna/model/ numer katalogowy)

1

Tablet

 

2

Zestaw interaktywny 

 

                                                                

3

Laptop

 

4

Program filtrujący treści i zarządzanie pracownią

 

5

Komputer stacjonarny dla ucznia

 

6

Komputer serwerowy

 

7

Zasilacz awaryjny UPS

 

8

Urządzenie wielofunkcyjne 

 

9

Drukarka 3D

 

10

Kamera internetowa

 

11

Zestaw głośników

 

 

 

 1. Oświadczenie:

Oświadczam, że posiadam stosowne kwalifikacje do realizacji zamówienia.

Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

 

 

                                                                          ………………………………………..

                                                                                       Podpis Oferenta

Kamera online - skwer

Kalendarium

styczeń, 2020
PnWtŚrCzPtSbNd
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Biuletyn

Nasze projekty