Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- szkolenie dla rolników - 27.02.2019 r.

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje, iż w dniu 27 lutego 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w budynku dawnej świetlicy gminnej w Garbatce-Letnisko przy ul. Kochanowskiego 135, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzać będzie szkolenia dla rolników.

 

W tym roku szkolenia będą obejmowały następującą zakres:

-   Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2019

 -Możliwość składania oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku w stosunku do roku 2018 – termin składania od 15 lutego do 14 marca 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje bez nałogów”!

Ludowy Klub Sportowy „PLON”, ul. Kolejowa 22, 26-930 Garbatka-Letnisko złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje bez nałogów” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko i na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 lutego 2019 r. osobiście, w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1 (Biuro Rady Gminy Garbatka-Letnisko) lub drogą elektroniczną na adres: urzad@garbatkaletnisko.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

                                                                                                                     

                                                                                                                            

                                                                                                          WÓJT

 

                                                                                              /-/ Teresa Fryszkiewicz

 

Załączniki dostępne TUTAJ

Kompleks Boisk ORLIk już niebawem otwarty!

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje, iż po przerwie okresu zimowego  z dniem 01.03.2019 r otwieramy Kompleks Boisk Sportowych ORLIK.

 

Ponadto informujemy, że w okresie marzec- listopad 2019 Kompleks Boisk Sportowych ORLIK w Garbatce-Letnisko będzie czynny w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek - piątek: 16.00-21.00;

sobota: 12.00-20.00;

niedziela: 14.00-20.00

 

 

Istnieje możliwość zarezerwowania kortu tenisowego lub boiska pod nr tel. 48 62 10 154  lub osobiście na Boisku Orlik przy ul. Kolejowej 22

 

ZAPRASZAMY!

Noworoczna zabawa choinkowa dla dzieci w Bąkowcu

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Bąkowcu zarejestrowało się, jako pierwsze i jedyne w Gminie Garbatka Letnisko na nowych zasadach Ustawy z  8.11.2018 r.. W dniu 6 stycznia br. zorganizowało pierwsze swoje przedsięwzięcie, „Noworoczną Zabawę Choinkową dla dzieci w Bąkowcu“. W zabawie wzięły udział dzieci wraz z rodzicami z Bąkowca.

 

Taryfa tymczasowa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko

Decyzją WA.RET.070.1.368.2.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r., ogłoszoną 5 lutego 2019r., Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – organ regulacyjny, po rozpatrzeniu wniosku, zatwierdził tymczasową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. 

    
Taryfa wchodzi w życie w dniu 13.02.2019r.   
W okresie od 13.02.2019 r. do czasu zatwierdzenia taryfy ostatecznej, obowiązywać będą dotychczasowe ceny za 1 m³ dostarczanej wody i 1 m³ odebranych ścieków.

 1. Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat (podane ceny są cenami brutto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

i stawek opłat

Obowiązujące od
 1 marca 2019 r.

1

 

Grupa 1

 

Cena wody (zł/m3)

2,97

2

 

Grupa 2

 

Cena wody (zł/m3)

2,97

3

 

Grupa 3

 

Cena wody (zł/m3)

3,45

4

 

Grupa 4

 

Cena wody (zł/m3)

2,97

5

 

Grupa 5

 

Cena wody (zł/m3)

2,97

 

Taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 • Grupa 1 – gospodarstwa domowe – odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 2 – instytucje i organizacje użyteczności publicznej – odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 3 – podmioty prowadzące działalność gospodarczą – odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 4 – odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu
  o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody,
 • Grupa 5 – odbiorcy zużywający wodę na cele rolnicze i przeciwpożarowe.
 1. Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego odprowadzania ścieków

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat (podane ceny są cenami brutto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

i stawek opłat

Obowiązujące od
1 marca 2019 r.

1

 

Grupa 1

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

2

 

Grupa 2

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

3

 

Grupa 3

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

4

 

Grupa 4

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

5

 

Grupa 5

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

 

Taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

 • Grupa 1 – odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, pobierający wodę z wodociągu gminnego,
 • Grupa 2 – instytucje i organizacje użyteczności publicznej – odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 3 – podmioty prowadzące działalność gospodarczą – odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 4 – odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody,
 • Grupa 5 – odbiorcy odprowadzający ścieki, korzystający z własnego ujęcia wody.

 

 

                                                                                                         Wójt

                                                                                                        /-/  Teresa Fryszkiewicz

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO z dnia 11 lutego 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 14/2019
WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO
z dnia 11 lutego 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - HPV (szczepionką minimum czterowalentną) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2006, mieszkanek Gminy Garbatka-Letnisko.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/36/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019” zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - HPV (szczepionką minimum czterwalentną) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2006, mieszkanek Gminy Garbatka-Letnisko, zatwierdził wybór oferty VITAL-MED. MERITUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Spacerowa 2, 26-930 Garbatka- Letnisko.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                     WÓJT
                                                               /-/ Teresa Fryszkiewicz

10 lat owocnej współpracy pomiędzy Gminą Garbatka-Letnisko, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”

Efektywne podsumowanie 10 lat współpracy, integracji i dialogu, w ramach uroczystości przygotowanych z niezwykłą oprawą.  Tak w wielkim skrócie opisać można Jubileusz 10-lecia działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, zorganizowany w miniony piątek 18 stycznia br. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Siedlisko Gnysiówka.

 

Jest nam niezmiernie  miło, iż gospodarzem tak zacnego Jubileuszu był nikt innych jak właśnie Gmina Garbatka-Letnisko. Konferencje z udziałem ponad 150 gości z sektora publicznego, społecznego, gospodarczego i prywatnego poprowadziły Prezes Zarządu LGD „Puszcza Kozienicka” Pani Irena Bielawska oraz Wójt Gminy Garbatka-Letnisko i zarazem Wiceprezes Zarządu LGD Pani Teresa Fryszkiewicz.

Odbiór Paczek Żywnościowych 21 - 22 styczeń 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko informuje, iż wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2018, odbędzie się w dniach 21 styczeń 2019 (poniedziałek) godzina 8.30 - 15.00, 22 styczeń 2019 (wtorek) godz. 8.30 - 15.00 w magazynie przy ul. J. Kochanowskiego 133, Garbatka-Letnisko Centrum Handlowo-Usługowe i Lokalna Strefa Biznesu "Bernacik"

 

Prosimy zaopatrzenie się w odpowiednie materiały do pakowania odbieranych produktów.

Budowę mola czas zacząć !

Śnieżna zima i temperatury poniżej 0°C to nie najlepszy czas na rozpoczęcie inwestycji? Nic bardziej mylnego! Na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego Polanka prace trwają w najlepsze. Firma BUDREM-1 z Radomia, która wygrała przetarg na budowę pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do pływania przystąpiła już do pracy.

Gminne lokale socjalne są już gotowe

Pod koniec roku 2018 zakończyły się prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń pierwszego piętra w byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowcu.  W ramach inwestycji powstały 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 204,33 m², tj. 4 odrębne pomieszczenia z podstawowym wyposażeniem kuchennym i sanitarnym.

27. FINAŁ WOŚP JUŻ ZA NAMI!

W niedzielę 13 stycznia, od wczesnych godzin rannych na ulicach Garbatki, Zajezierza oraz  Sieciechowa można było spotkać wolontariuszy,  którzy kwestowali na rzecz WOŚP. Tegoroczny finał odbywał się pod hasłem "Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci małych i bez focha"  na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Sztab mieścił się w budynku po gminnej świetlicy przy ul. Kochanowskiego 135, zbiórkę prowadziło ponad 20 wolontariuszy, których nie zniechęcił chłód oraz deszcz.

13 stycznia 2019 roku 27. Finał WOŚP w Garbatce-Letnisko!

13 stycznia 2019 roku w Garbatce-Letnisko po raz 27 zagra  Wielki Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Start o godzinie 15:00 w budynku dawnej Świetlicy Gminnej w Garbatce-Letnisko (ul. Kochanowskiego 135)!

 

W programie:

 • występ Chóru Klubu Seniora „Wrzos”,
 • występ zespołu tanecznego w wykonaniu uczestników warsztatów tanecznych odbywających się w naszej Gminie, prowadzonych przez trenera i choreografa  - Panią Lidię Żuchowską,                        
 • występ młodzieżowego zespołu muzycznego z Garbatki-Letniska,
 • Występ duetu muzycznego działającego przy Stowarzyszeniu "MUZYK.COM"
 • licytacje gadżetów WOŚP,

Sztab mieści się w budynku dawnej Świetlicy w Garbatce-Letnisko, przy ul. Kochanowskiego 135. Sztab liczy ponad 20 wolontariuszy głównie z Gminy Garbatka-Letnisko ale także z Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Zajezierza W tym dniu wolontariusze WOŚP będą kwestowali na terenie Garbatki, Bąkowca,  Bogucina, Sieciechowa oraz Zajezierza.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

 

Sie Ma!

 

kk/kk

Kamera online - skwer

Kalendarium

styczeń, 2020
PnWtŚrCzPtSbNd
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Biuletyn

Nasze projekty