R O Z E Z N A N I E C E N O W E dot. projektu pn. „Projekt 10.1.1 KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ”

Garbatka – Letnisko, dnia 25 lutego 2019 roku.

 

RO.IZP.271.2.2.2019

 

R O Z E Z N A N I E   C E N O W E

 

prowadzone w postępowaniu dot.
dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projekt pn. „Projekt 10.1.1 KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ”

 

Rozeznanie cenowe dotyczy usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO (netto) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1896).

 

 1. Nazwa i Adres Zamawiającego:

 

Gmina Garbatka – Letnisko

 1. Skrzyńskich 1

26 – 930 Garbatka – Letnisko

 

NIP 812-18-44-959 REGON 670 223 623

tel. (48) 62 10 194, fax. (48) 62 10 054

email: urzad@garbatkaletnisko.pl

 

Osoba do kontaktu: Magdalena Marszałek tel. 48. 62 10 194 wew. 32

 

 1. Nazwa i przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projekt pn. „Projekt 10.1.1 KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do niniejszego rozeznania.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

29 marca 2019

 

 1. Informacje ogólne
 2. Oferent przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami niniejszego Rozeznania cenowego.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. W przypadku zaoferowania urządzeń podlegających stawce VAT0% dla jednostek edukacyjnych na wniosek Wykonawcy Zamawiający wystawi zaświadczenie potwierdzające, że sprzęt komputerowy nabyty w ramach niniejszego postępowania będzie wykorzystywany do działalności dydaktycznej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 5. W trakcie postępowania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faksem, listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego oraz adres e-mail Oferenta.
 6. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści oferty. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści oferty wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 7. Korespondencję – rozumianą jako zapytanie, wyjaśnienie wątpliwości – związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres wskazany w pkt I niniejszego zapytania ofertowego.
 8. W sprawach związanych z treścią oferty informacji udziela:

Magdaleną Marszałek, e-mail: magdalenawesek@garbatkaletnisko.pl .

 

 1. Kryterium wyboru oferty - cena - 100%.

 

 1. Forma złożenia oferty – ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim, osobiście lub listownie na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 1 lub drogą elektroniczna na adres e-mail urzad@garbatkaletnisko.pl  – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2019 roku do godz. 1400.

 

VII. Dodatkowe zastrzeżenia.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Oferentom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

 

VIII. Ofertę należy złożyć na dołączonym „formularzu ofertowym” – stanowiącym załącznik Nr 2

 

 

 

                                                                                         

Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu dotyczącym dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projekt pn. „Projekt 10.1.1 KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ”

 

 1. Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………

Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

 1. Za cenę brutto: …….………….……. zł słownie złotych: ……………………

…………………………………………………………………………………………

 1. Wartość netto: ……………………… zł słownie złotych: …………………….

………………………………………………………………………………………….

 

 • Wykaz oferowanego sprzętu TIK:

Lp.

Nazwa produktu

OFEROWANY ARTYKUŁ

 

(nazwa własna/model/ numer katalogowy)

1

Tablet

 

2

Zestaw interaktywny 

 

                                                                

3

Laptop

 

4

Program filtrujący treści i zarządzanie pracownią

 

5

Komputer stacjonarny dla ucznia

 

6

Komputer serwerowy

 

7

Zasilacz awaryjny UPS

 

8

Urządzenie wielofunkcyjne 

 

9

Drukarka 3D

 

10

Kamera internetowa

 

11

Zestaw głośników

 

 

 

 1. Oświadczenie:

Oświadczam, że posiadam stosowne kwalifikacje do realizacji zamówienia.

Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

 

 

                                                                          ………………………………………..

                                                                                       Podpis Oferenta

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- szkolenie dla rolników - 27.02.2019 r.

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje, iż w dniu 27 lutego 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w budynku dawnej świetlicy gminnej w Garbatce-Letnisko przy ul. Kochanowskiego 135, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzać będzie szkolenia dla rolników.

 

W tym roku szkolenia będą obejmowały następującą zakres:

-   Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2019

 -Możliwość składania oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku w stosunku do roku 2018 – termin składania od 15 lutego do 14 marca 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje bez nałogów”!

Ludowy Klub Sportowy „PLON”, ul. Kolejowa 22, 26-930 Garbatka-Letnisko złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje bez nałogów” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko i na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 lutego 2019 r. osobiście, w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1 (Biuro Rady Gminy Garbatka-Letnisko) lub drogą elektroniczną na adres: urzad@garbatkaletnisko.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

                                                                                                                     

                                                                                                                            

                                                                                                          WÓJT

 

                                                                                              /-/ Teresa Fryszkiewicz

 

Załączniki dostępne TUTAJ

Kompleks Boisk ORLIk już niebawem otwarty!

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje, iż po przerwie okresu zimowego  z dniem 01.03.2019 r otwieramy Kompleks Boisk Sportowych ORLIK.

 

Ponadto informujemy, że w okresie marzec- listopad 2019 Kompleks Boisk Sportowych ORLIK w Garbatce-Letnisko będzie czynny w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek - piątek: 16.00-21.00;

sobota: 12.00-20.00;

niedziela: 14.00-20.00

 

 

Istnieje możliwość zarezerwowania kortu tenisowego lub boiska pod nr tel. 48 62 10 154  lub osobiście na Boisku Orlik przy ul. Kolejowej 22

 

ZAPRASZAMY!

Noworoczna zabawa choinkowa dla dzieci w Bąkowcu

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Bąkowcu zarejestrowało się, jako pierwsze i jedyne w Gminie Garbatka Letnisko na nowych zasadach Ustawy z  8.11.2018 r.. W dniu 6 stycznia br. zorganizowało pierwsze swoje przedsięwzięcie, „Noworoczną Zabawę Choinkową dla dzieci w Bąkowcu“. W zabawie wzięły udział dzieci wraz z rodzicami z Bąkowca.

 

Taryfa tymczasowa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko

Decyzją WA.RET.070.1.368.2.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r., ogłoszoną 5 lutego 2019r., Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – organ regulacyjny, po rozpatrzeniu wniosku, zatwierdził tymczasową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. 

    
Taryfa wchodzi w życie w dniu 13.02.2019r.   
W okresie od 13.02.2019 r. do czasu zatwierdzenia taryfy ostatecznej, obowiązywać będą dotychczasowe ceny za 1 m³ dostarczanej wody i 1 m³ odebranych ścieków.

 1. Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat (podane ceny są cenami brutto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

i stawek opłat

Obowiązujące od
 1 marca 2019 r.

1

 

Grupa 1

 

Cena wody (zł/m3)

2,97

2

 

Grupa 2

 

Cena wody (zł/m3)

2,97

3

 

Grupa 3

 

Cena wody (zł/m3)

3,45

4

 

Grupa 4

 

Cena wody (zł/m3)

2,97

5

 

Grupa 5

 

Cena wody (zł/m3)

2,97

 

Taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 • Grupa 1 – gospodarstwa domowe – odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 2 – instytucje i organizacje użyteczności publicznej – odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 3 – podmioty prowadzące działalność gospodarczą – odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 4 – odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu
  o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody,
 • Grupa 5 – odbiorcy zużywający wodę na cele rolnicze i przeciwpożarowe.
 1. Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego odprowadzania ścieków

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat (podane ceny są cenami brutto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

i stawek opłat

Obowiązujące od
1 marca 2019 r.

1

 

Grupa 1

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

2

 

Grupa 2

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

3

 

Grupa 3

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

4

 

Grupa 4

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

5

 

Grupa 5

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

 

Taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

 • Grupa 1 – odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, pobierający wodę z wodociągu gminnego,
 • Grupa 2 – instytucje i organizacje użyteczności publicznej – odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 3 – podmioty prowadzące działalność gospodarczą – odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 4 – odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody,
 • Grupa 5 – odbiorcy odprowadzający ścieki, korzystający z własnego ujęcia wody.

 

 

                                                                                                         Wójt

                                                                                                        /-/  Teresa Fryszkiewicz

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO z dnia 11 lutego 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 14/2019
WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO
z dnia 11 lutego 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - HPV (szczepionką minimum czterowalentną) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2006, mieszkanek Gminy Garbatka-Letnisko.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/36/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019” zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - HPV (szczepionką minimum czterwalentną) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2006, mieszkanek Gminy Garbatka-Letnisko, zatwierdził wybór oferty VITAL-MED. MERITUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Spacerowa 2, 26-930 Garbatka- Letnisko.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                     WÓJT
                                                               /-/ Teresa Fryszkiewicz

10 lat owocnej współpracy pomiędzy Gminą Garbatka-Letnisko, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”

Efektywne podsumowanie 10 lat współpracy, integracji i dialogu, w ramach uroczystości przygotowanych z niezwykłą oprawą.  Tak w wielkim skrócie opisać można Jubileusz 10-lecia działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, zorganizowany w miniony piątek 18 stycznia br. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Siedlisko Gnysiówka.

 

Jest nam niezmiernie  miło, iż gospodarzem tak zacnego Jubileuszu był nikt innych jak właśnie Gmina Garbatka-Letnisko. Konferencje z udziałem ponad 150 gości z sektora publicznego, społecznego, gospodarczego i prywatnego poprowadziły Prezes Zarządu LGD „Puszcza Kozienicka” Pani Irena Bielawska oraz Wójt Gminy Garbatka-Letnisko i zarazem Wiceprezes Zarządu LGD Pani Teresa Fryszkiewicz.

Odbiór Paczek Żywnościowych 21 - 22 styczeń 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko informuje, iż wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2018, odbędzie się w dniach 21 styczeń 2019 (poniedziałek) godzina 8.30 - 15.00, 22 styczeń 2019 (wtorek) godz. 8.30 - 15.00 w magazynie przy ul. J. Kochanowskiego 133, Garbatka-Letnisko Centrum Handlowo-Usługowe i Lokalna Strefa Biznesu "Bernacik"

 

Prosimy zaopatrzenie się w odpowiednie materiały do pakowania odbieranych produktów.

Budowę mola czas zacząć !

Śnieżna zima i temperatury poniżej 0°C to nie najlepszy czas na rozpoczęcie inwestycji? Nic bardziej mylnego! Na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego Polanka prace trwają w najlepsze. Firma BUDREM-1 z Radomia, która wygrała przetarg na budowę pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do pływania przystąpiła już do pracy.

Kamera online - skwer

Kalendarium

lipiec, 2020
PnWtŚrCzPtSbNd
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Biuletyn

Nasze projekty