ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2017
 1. WPROWADZENIE

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ). Analizy dokonuje się w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poniższa analiza obejmuje funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Od 1 lipca 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie co spowodowało, że obowiązkiem gminy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

 1. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2017 ROKU

 

Wywiązując się z ustawowego obowiązku Gmina Garbatka-Letnisko  zorganizowała zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Garbatka – Letnisko  zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych zajmuje się firma Toensmeier Wschód Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom. Umowę podpisano na okres od 1.07.2016 r. do 30.06. 2018 r.

Na terenie Gminy Garbatka – Letnisko zorganizowano punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych , który znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Bąkowcu.

W PSZOK-u przyjmowane są następujące posegregowane odpady: odpady wielkogabarytowe , odpady niebezpieczne – (opakowania po substancjach niebezpiecznych: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, aerozole, odczynniki fotograficzne, środki do konserwacji drewna i metalu, środki ochrony roślin, po zużytych lekach, w tym lekach cytostatycznych i cytotoksycznych ),zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, papier i tektura, odpady opakowaniowe ze szkła, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie , popiół ( żużle i popioły z palenisk domowych),  plastiki ( butelki po napojach ).

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Odpady komunalne odbierane są z terenu Gminy Garbatka-Letnisko w postaci zmieszanej i selektywnej.

Częstotliwość odbioru odpadów:

 • Odpady zmieszane komunalne – odbiór co 25 dni, a w okresie letnim

       ( czerwiec, lipiec, sierpień) co 20 dni,

 • Odpady z selektywnej zbiórki – odbiór 1 raz w miesiącu
 • Odpady zielone – odbiór 1 raz w miesiącu w okresie 01.05.2017 r. -  

        31.10.2017 r.

 • Odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku,
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku
 • MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.

 

Na terenie Gminy Garbatka - Letnisko brak jest możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz   pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.  Odpady te  dostarczane są do PPHU Radkom Sp. z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Witosa 94, 26-600 Radom (instalacja mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów)  celem dalszego przetworzenia.

Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 poddawane są procesom mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów , zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. W 2017 r. masa odebranych odpadów komunalnych 20 03 01 wyniosła 614,98 Mg.

 

 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2017 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 1. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

Masa odpadów komunalnych wytworzonych i odebranych w 2017 roku z terenu Gminy Garbatka – Letnisko

 

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]

15 01 07

Opakowania ze szkła

8,6

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

132,34

20 03 01

Niesegregowane
( zmieszane) odpady komunalne

614,98

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

65,26

20 01 99

Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła

56,94

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe
i pyły z kotłów
( z wyłączeniem pyłów
z kotłów wymienionych
w 10 01 04)

25,94

16 01 03

Zużyte opony

4,14

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

11,4

17 09 04

Zmieszane odpady
z budowy, remontów
i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03

19,0

 

 1. W okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.:

- koszty obsługi systemu wyniosły  - 405 655,18 zł

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –  439 470,97zł

Ponadto z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 31 grudnia 2017 r.

- przypis należności – 517 539,94  zł

- należności ogółem pozostałe do zapłaty – 84 193,58  zł

Z tego zaległości ( należności wymagalne) – 48 739,65 zł

- nadpłaty na dzień 31.12.2017 r. – 3 666,46 zł

- umorzenia ( 2017 r.) – 921,28 zł

VII. Liczba mieszkańców

 1. liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2017 r. na pobyt stały i czasowy - 5132 osoby
 2. według obowiązujących deklaracji na dzień 31.12.2017 r. systemem objętych było 4082 osoby, złożono 1517 deklaracji.

Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych, a wykazanych w złożonych deklaracjach wynika m.in. z faktu podejmowania nauki poza miejscem stałego meldunku przez wielu uczniów i studentów. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy.

 

VIII.   Nieruchomości niezamieszkałe

Według obowiązujących deklaracji na dzień 31.12.2017 r.  systemem objęto: 115 nieruchomości niezamieszkałych.

 

 1. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.6 ust.1.

Z uwagi na objęcie systemem gospodarowania odpadami właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli niezamieszkałych, na terenie Gminy Garbatka – Letnisko do końca 2017 roku nie odnotowano konieczności wydania przez Wójta Garbatka-Letnisko decyzji administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach.

 

 1. Wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w 2017 roku
  i w latach następnych

Zapisy art. 3b oraz 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obligują gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2412 ) określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziom, który musiał zostać osiągnięty w roku 2017 wynosi PR= 45%.

Gmina Garbatka-Letnisko osiągnęła poziom ograniczenia (TR) w wysokości TR= 0%.

Jeżeli osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania jest równy bądź mniejszy (TR= PR lub TR< PR) niż poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynikający z załącznika do ww. rozporządzenia, to poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty.

W przypadku Gminy Garbatka-Letnisko TR jest mniejsze od PR, zatem osiągnięty poziom spełnia wymogi ustawy.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 645), poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła dla 2017 roku powinien wynosić minimum 20%. Osiągnięty przez Gminę Garbatka-Letnisko poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów w 2017 roku wyniósł 18,98 % .

 

Poziom  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla 2017 roku powinien wynosić minimum 45%. Osiągnięty przez Gminę Garbatka-Letnisko poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów w 2017 roku wyniósł 100%.

Gmina Garbatka -Letnisko osiągnęła w 2017 r. wszystkie wymagane poziomy odzysku surowców wtórnych.

 

Poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych w 2015 r. przedstawiają się następująco:

 

 

Osiągnięty przez gminę

Garbatka-Letnisko

w 2015 r.

Wymagany przepisami prawa do

osiągnięcia

w 2015 r.

Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Przekazywanych do składowania

42,4 %

max. 45 %

Poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

20,10 %

min. 20%

Poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100 %

min. 45 %

 

Powyższe wyniki dowodzą , że nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi przynosi zamierzone efekty.

 

 

 1. Podsumowanie
  1. Wdrożony system działa prawidłowo. Wykonawca usługi wywiązuje się z warunków zawartej umowy, m.in. poprzez właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w wymagane worki i pojemniki, prowadzenie PSZOK, prowadzenie edukacji ekologicznej.
  2. Objęcie systemem gospodarowania odpadami właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli niezamieszkałych przyczyniło się do uszczelnienia systemu i właściwego nadzoru nad gospodarką odpadami.
  3. Znaczący wpływ na prawidłową segregacje odpadów komunalnych „u źródła” ma świadomość ekologiczna mieszkańców. Stanowi to główny czynnik przy osiągnięciu przez gminę poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia surowców wtórnych. Uzyskanie przedstawionych wyników dotyczących osiągnięcia przez gminę poziomów pozwoliło na uniknięcie kar nakładanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie art. 9zb ust. 1 ustawy na gminy , które nie dopełnią tego obowiązku.
  4. Gmina Garbatka-Letnisko osiągnęła w 2017 r. wszystkie wymagane poziomy odzysku surowców wtórnych.

 

 Opracowała:                                                           Zatwierdził:

 

Magdalena Orłowska                                                  Wójt Gminy Robert Kowalczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kamera online - skwer

Sonda

Czy potrzebna jest budowa całorocznej hali sportowej w Garbatce-Letnisku ?

TAK
NIE

Kalendarium

listopad, 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

 

Nasze projekty