Ogłoszenie

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr II/18/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”.

1. Rodzaj zadania.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”:  
-rozwój sportu, prowadzenie szkoleń
-organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych;
-organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, rozgrywek sportowych;
-zarządzanie gminnym obiektem i urządzeniami sportowymi służącymi realizacji zadania publicznego w tym bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej;
2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania  –  95 000 zł.
3.Zasady przyznawania dotacji.
1)Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
- Uchwały Nr II/18/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

2)Udzielenie dotacji będzie odbywać się w formie powierzenia zadania.
3)Dotacja udzielana będzie w transzach, których termin określony zostanie każdorazowo w umowie.
4)Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: zakup nieruchomości, finansowanie działalności gospodarczej oraz działalności politycznej, religijnej i na pokrycie zobowiązań poza terminem realizacji zadania publicznego oraz na pokrycie kosztów niezwiązanych z realizacją danego zadania.
 
4.Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r.
5. Warunki realizacji zadania
-W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), które spełniają następujące warunki:
1)w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
2)zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko,
3)zapewniają wysoką jakość wykonania danego zadania.
-  Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
- Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie  ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział do bezpośredniego wykonania zadania.
- Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
- Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 
6. Termin i miejsce składania ofert.
- Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko w terminie do 25 stycznia 2019 roku, do godziny 14:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko). Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
- Oferty należy składać w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, z napisem „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko” oraz nazwą oferenta.

7. Wymagana dokumentacja
Dokumenty podstawowe:
1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
Pouczenie
1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
2. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy” lub postawić kreskę.
3. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
4. We wskazanych miejscach należy podać daty oraz podać odpowiednie informacje.

Załączniki obligatoryjne do oferty:

1. Do oferty należy dołączyć:

a) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, zgodną z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy została wydana, potwierdzająca status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) w przypadku terenowych oddziałów organizacji – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego i obowiązującego pełnomocnictwa lub upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, jeżeli dane osoby nie są ujęte
w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu,
c) w przypadku wybory innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający do działania w imieniu oferenta (-ów),
d) statut lub inny akt wewnętrzny, w którym określony jest zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i/lub odpłatnej pożytku publicznego.

Potwierdzenia za zgodność z oryginałem wymienionych w pkt 1 lit. a-d dokumentów należy dokonać na każdej stronie przez oferenta lub osobę uprawnioną do reprezentowania w imieniu oferenta.
 
Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

8. Tryb wyboru ofert.
1.Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko. Tryb pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin  ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.
2. Komisja oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przez Komisję terminie, wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.
3. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Garbatka-Letnisko w formie zarządzenia.  
4. Istnieje możliwość wyboru kilku oferentów w celu realizacji jednego zadania.
 Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Kryteria wyboru ofert.
Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:
Kryteria formalne:
1. czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony tj. organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. czy oferta została złożona w terminie,
3. czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,
4. czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki.
Oferty, które nie zostaną złożone w terminie lub na wymaganym formularzu oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone.

Kryteria merytoryczne:

1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
4. ocena wkładu rzeczowego, osobowego w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznejczłonków,
5. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków).

10. Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań w roku 2019 i w roku poprzednim.
2018 rok – 80 000 zł,
2019 rok – 0  zł.
Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygniętych konkursów na stronie: www.bip.garbatkaletnisko.pl.

11. Termin dokonania wyboru ofert.
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 stycznia 2019 r.,
2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko pod adresem:  www.bip.garbatkaletnisko.pl;
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko;
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl  
12. Informacje dodatkowe:
1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Garbatka-Letnisko a wnioskodawcą.
3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Samorząd Gminy Garbatka-Letnisko. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.
4.Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
5. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed dniem podpisania umowy.
6. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1. Korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
2. Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.
3. Składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego, w terminach przewidzianych w umowie, na wzorze określonym w załączniku Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

 WÓJT
/-/ Teresa Fryszkiewicz
 

Uwaga: Dodatkowe informacje o konkursie oraz obowiązujące formularze ofert, umów i sprawozdań można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko,
ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, Biuro Rady Gminy w godzinach pracy Urzędu Gminy, tel. 48-62-10-194 w. 26.

 

 

 

DO POBRANIA : WZÓR OFERTY

03-01-2019 admin

Kalendarium

czerwiec, 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Badania GUS

Nasze projekty