Ogłoszenie o naborze kandydatów

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH POWOŁYWANYCH DO OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2018 ROKU.

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert w 2018 r.
I. Informacje ogólne:
1.Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) Wójt Gminy Garbatka-Letnisko zaprasza organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwanych dalej kandydatami do wskazywania osób na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Garbatka-Letnisko w roku 2018.
2.Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na rok 2018.
3.Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4.Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2018 r.
II. Wymagania stawiane Kandydatom:
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3) nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
 w związku z art. 15 ust. 2f ustawy  o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie;
4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
III. Zadania komisji konkursowej:
1.Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja ocenia zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy, w tym m.in.:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
IV. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej
Wyboru nie więcej niż dwóch osób z listy kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 dokonuje Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, który ogłaszając otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych zaprasza do udziału w pracach komisji.
V. Miejsce złożenia dokumentów
Zgłoszenia – na załączonym poniżej formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko lub przesłać skan drogą elektroniczną na adres urzad@garbatkaletnisko.pl
VI. Termin składania zgłoszeń - do dnia  18 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.
VII. Uwagi końcowe:
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę.

WÓJT
/-/ mgr Robert Kowalczyk

 

do pobrania:

Formularz

26-09-2017 admin

Kamera online - skwer

Sonda

Czy potrzebna jest budowa całorocznej hali sportowej w Garbatce-Letnisku ?

TAK
NIE

Kalendarium

wrzesień, 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

 

Nasze projekty