Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Garbatka-Letnisko

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze późn. zm.), rada gminy określa odrębnym statutem organizację i zakres działania jednostki pomocniczej, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.  
Procedurę przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Garbatka-Letnisko określa Uchwała Nr IV/12/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Garbatka-Letnisko (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r., poz.2657).

1% Podatku dla Szpitala w Kozienicach

Szanowni Państwo,

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu kozienickiego jest sprawą priorytetową. Dużą rolę odgrywa tu należyte funkcjonowanie Szpitala Powiatowego w Kozienicach, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- szkolenie dla rolników - 27.02.2019 r.

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje, iż w dniu 27 lutego 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w budynku dawnej świetlicy gminnej w Garbatce-Letnisko przy ul. Kochanowskiego 135, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzać będzie szkolenia dla rolników.

 

W tym roku szkolenia będą obejmowały następującą zakres:

-   Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2019

 -Możliwość składania oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku w stosunku do roku 2018 – termin składania od 15 lutego do 14 marca 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje bez nałogów”!

Ludowy Klub Sportowy „PLON”, ul. Kolejowa 22, 26-930 Garbatka-Letnisko złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje bez nałogów” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko i na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 lutego 2019 r. osobiście, w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1 (Biuro Rady Gminy Garbatka-Letnisko) lub drogą elektroniczną na adres: urzad@garbatkaletnisko.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

                                                                                                                     

                                                                                                                            

                                                                                                          WÓJT

 

                                                                                              /-/ Teresa Fryszkiewicz

 

Załączniki dostępne TUTAJ

Kompleks Boisk ORLIk już niebawem otwarty!

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje, iż po przerwie okresu zimowego  z dniem 01.03.2019 r otwieramy Kompleks Boisk Sportowych ORLIK.

 

Ponadto informujemy, że w okresie marzec- listopad 2019 Kompleks Boisk Sportowych ORLIK w Garbatce-Letnisko będzie czynny w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek - piątek: 16.00-21.00;

sobota: 12.00-20.00;

niedziela: 14.00-20.00

 

 

Istnieje możliwość zarezerwowania kortu tenisowego lub boiska pod nr tel. 48 62 10 154  lub osobiście na Boisku Orlik przy ul. Kolejowej 22

 

ZAPRASZAMY!

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Garbatka-Letnisko

W sobotę 16 lutego br. w Świetlicy Gminnej w Garbatce-Letnisko odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej. Otwarcie zebrania, przywitania przybyłych uczestników oraz prowadzeniu obrad przewodniczył druh Robert Grygiel. Gośćmi zebrania byli Wójt Teresa Fryszkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach mł. bryg. mgr inż. Kamil Bieńkowski.

Noworoczna zabawa choinkowa dla dzieci w Bąkowcu

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Bąkowcu zarejestrowało się, jako pierwsze i jedyne w Gminie Garbatka Letnisko na nowych zasadach Ustawy z  8.11.2018 r.. W dniu 6 stycznia br. zorganizowało pierwsze swoje przedsięwzięcie, „Noworoczną Zabawę Choinkową dla dzieci w Bąkowcu“. W zabawie wzięły udział dzieci wraz z rodzicami z Bąkowca.

 

Odbiór Paczek Żywnościowych 21 - 22 luty 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko informuje, iż wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2018, odbędzie się w dniach 21 luty 2019 (czwartek) godzina 8.30 - 15.00, 22 luty 2019 (piątek) godz. 8.30 - 14.00 w magazynie przy ul. J. Kochanowskiego 133, Garbatka-Letnisko Centrum Handlowo-Usługowe i Lokalna Strefa Biznesu "Bernacik"

E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

 • Elektronizacja akt

Obecnie dokumentację pracowniczą płatnik składek przechowuje w formie papierowej. Od stycznia będzie mógł decydować w jakiej formie chce ją przechowywać – papierowo, czy elektronicznie.

 • Krótszy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze pracodawca czy zleceniodawca będzie przechowywał 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

 • Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty

Każdy płatnik, który chce skrócić okres przechowywania akt pracowniczych musi przekazać do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) o zamiarze przekazania raportów informacyjnych (ZUS RIA).

Zmiana godzin pracy Gminnej Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Garbatce-Letnisko informuje, że w dniach 14.02-19.02.2019 r. będzie czynna w godzinach:
14.02 (czwartek) - 8.00 -15.30
15.02 (piątek) - 8.00 - 15.30
16.02 (sobota) - nieczynna
18.02 (poniedziałek) - nieczynna
19.02 (wtorek) - 8.00 - 15.30

Kierownik GBP
Małgorzata Markowska

Taryfa tymczasowa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko

Decyzją WA.RET.070.1.368.2.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r., ogłoszoną 5 lutego 2019r., Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – organ regulacyjny, po rozpatrzeniu wniosku, zatwierdził tymczasową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. 

    
Taryfa wchodzi w życie w dniu 13.02.2019r.   
W okresie od 13.02.2019 r. do czasu zatwierdzenia taryfy ostatecznej, obowiązywać będą dotychczasowe ceny za 1 m³ dostarczanej wody i 1 m³ odebranych ścieków.

 1. Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat (podane ceny są cenami brutto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

i stawek opłat

Obowiązujące od
 1 marca 2019 r.

1

 

Grupa 1

 

Cena wody (zł/m3)

2,97

2

 

Grupa 2

 

Cena wody (zł/m3)

2,97

3

 

Grupa 3

 

Cena wody (zł/m3)

3,45

4

 

Grupa 4

 

Cena wody (zł/m3)

2,97

5

 

Grupa 5

 

Cena wody (zł/m3)

2,97

 

Taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 • Grupa 1 – gospodarstwa domowe – odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 2 – instytucje i organizacje użyteczności publicznej – odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 3 – podmioty prowadzące działalność gospodarczą – odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 4 – odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu
  o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody,
 • Grupa 5 – odbiorcy zużywający wodę na cele rolnicze i przeciwpożarowe.
 1. Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego odprowadzania ścieków

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat (podane ceny są cenami brutto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

i stawek opłat

Obowiązujące od
1 marca 2019 r.

1

 

Grupa 1

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

2

 

Grupa 2

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

3

 

Grupa 3

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

4

 

Grupa 4

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

5

 

Grupa 5

 

Cena ścieków (zł/m3)

4,15

 

Taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

 • Grupa 1 – odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, pobierający wodę z wodociągu gminnego,
 • Grupa 2 – instytucje i organizacje użyteczności publicznej – odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 3 – podmioty prowadzące działalność gospodarczą – odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • Grupa 4 – odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody,
 • Grupa 5 – odbiorcy odprowadzający ścieki, korzystający z własnego ujęcia wody.

 

 

                                                                                                         Wójt

                                                                                                        /-/  Teresa Fryszkiewicz

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO z dnia 11 lutego 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 14/2019
WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO
z dnia 11 lutego 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - HPV (szczepionką minimum czterowalentną) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2006, mieszkanek Gminy Garbatka-Letnisko.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/36/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019” zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - HPV (szczepionką minimum czterwalentną) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2006, mieszkanek Gminy Garbatka-Letnisko, zatwierdził wybór oferty VITAL-MED. MERITUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Spacerowa 2, 26-930 Garbatka- Letnisko.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                     WÓJT
                                                               /-/ Teresa Fryszkiewicz

Kamera online - skwer

Kalendarium

luty, 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910

Badania GUS

Nasze projekty